Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Estetica Clinic, ul. 8-go Marca 3f,  77-400 Złotów informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Estetica Clinic, ul. 8-go Marca 3f, 77-400 Złotów reprezentowana przez Magdalenę Zalipską – Pietreniak, dalej jako „ADO”; dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług kosmetologicznych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku danych szczególnej kategorii na podstawie zgody wynikającej z  art. 9 ust.2 lit. a),   a także w celu marketingu własnych produktów lub usług ADO (art.6 ust.1 lit. f RODO).

2) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają  odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez  okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów,  w jakim zostały zgromadzone lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia.             

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji usług kosmetologicznych. Odmowa udostępnienia danych przez Panią/Pana spowoduje konieczność rozwiązania umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panią/ Panem;

8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji zawartej umowy.